Friday, March 12, 2010


உன்னை நினைவுப்படுத்தும்

ஒன்றுமே இன்றில்லை ....

உன் நினைவுகளைத் தவிர ...!

No comments:

Post a Comment

About Me

My photo
இலக்கிய ஆர்வலன், இசைப் பிரியன் ,தமிழர் கலாசாரம் பரவ விழைவோன்